Klinická hodnocení moderních léčiv vedou k úsporám českého zdravotnického systému ve výši až 3,5 miliardy korun

ilustrační foto.

Výzkum nových léčiv, tzv. klinické hodnocení (KH), je prestižním, komplikovaným procesem probíhajícím po celém světě včetně České republiky.[1] Přinášíme výsledky analýzy poradenské společnosti EY, která zmapovala lokální výzkumnou aktivitu farmaceutických společností. "Z aktuální studie Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a poradenské společnosti EY vyplynulo, že v České republice realizují členské společnosti AIFP 396 klinických hodnocení nových léčiv, a to zejména v oblasti onkologie, infekčních onemocnění a nemocí nervové soustavy.

Do hodnocení bylo v loňském roce zapojeno více než 16 tisíc českých pacientů a téměř 2 tisíce lékařských týmů. Celkové úspory zdravotnického systému, které členské společnosti AIFP generovaly realizací klinického hodnocení dosáhly výše 3,4-3,5 miliardy korun. Oproti roku 2019 se jedná o více než 100% nárůst. Výsledná úspora je rovna přibližně 1,1 % z veškerých prostředků vynaložených zdravotními pojišťovnami na zdravotní péči v roce 2020," říká k výsledkům Mgr. David Kolář, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

Klinická hodnocení AIFP v ČR (2021)

"Z klinického hodnocení profitují tři skupiny participantů. Je to nejprve samotný pacient, protože zejména v onkologii se dostane k inovativní léčbě cestou klinické studie v řádu let dříve než je registrován, potom je to lékař, který se naučí s lékem pracovat, zná profily nežádoucích účinku a umí řídit léčbu a nakonec samozřejmě i samotné zdravotnické zařízení, pro něž klinická hodnocení léčiv znamenají finanční či publikační benefity," uvádí doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D., primářka Oddělení klinických studií Masarykova onkologického ústavu v Brně a přednostka Farmakologického ústavu Masarykovy univerzity v Brně.

Prim stále hraje onkologie a imunologie

V roce 2021 realizovaly členské společnosti AIFP 396 klinických hodnocení (což je víceméně srovnatelný počet jako v předchozích letech). Největší podíl KH má onkologie s téměř 37 %. Tento podíl soustavně od roku 2015 narůstá. V roce 2015 tvořila onkologie 21 %, v roce 2019 pak 33 %. Naopak mírné snížení počtu prováděných klinických hodnocení jsme zaznamenali v oblasti imunologie a kardiologie.

ilustrační foto.

Změna zaměření klinických studií vede ke snižování počtu zapojených pacientů

"V rámci klinického hodnocení dochází k přesunu z plošných oblastí, jako jsou např. kardiovaskulární onemocnění do léčby personifikované, založené primárně na biologické a genetické léčbě," vysvětluje Mgr. Kolář. Změny odráží mj. klesající počet pacientů, kteří se KH účastní. Celkový počet zapojených pacientů byl v uplynulém roce 16 069, z toho 5 494 se účastnilo nově. Oproti roku 2019 jde tedy v absolutním počtu o zhruba 5% pokles. Nejvíce pacientů zapojených do klinického hodnocení bylo v oblastech kardiologie (3 590), onkologie (2 470) a onemocnění nervové soustavy (2 008). "AIFP zřídila bezplatnou online poradnu "Klinická hodnocení", která pomáhá zájemcům z řad pacientů zjistit, zda jsou v ČR otevřené klinické studie vhodné právě pro ně. Další informace o klinickém hodnocení mohou pacienti získat od lékařů, ale i pacientských organizací," doplňuje Mgr. Kolář.

Časnější fáze klinických hodnocení se v ČR nyní realizují častěji

Klinické hodnocení ve fázi III, kdy je účinnost, bezpečnost a dávkování léčiva ověřována na velkých souborech pacientů před finální registrací léčiva, stále zaznamenává největší počet celkově zapojených pacientů (11 718), nicméně hodnota již několikátým rokem postupně klesá. Oproti roku 2019 naopak stoupl počet pacientů u všech ostatních fázích, nejmarkantněji se to pak projevuje u fáze II. Nejméně studií bylo zaznamenáno v úvodní fázi I, kdy se (většinou) na zdravých dobrovolnicích zjišťuje bezpečnost a tolerance lidského organismu vůči nové léčivé látce.

"Když jsme zakládali samostatné Oddělení pro provádění klinických hodnocení, což bylo v roce 2000, tak se na našem pracovišti prováděly zejména studie fáze III, případně IV. V posledních pěti letech se snažíme zapojit i do časných fází II či I, a dokonce jsme participovali i na studiích, kde šlo o první podání léčivých přípravků lidským subjektům. V časnějších fázích je přidaná hodnota výzkumného týmu větší a naše participace je poté daleko aktivnější," říká doc. Demlová.

Počet prováděných hodnocení.

Výzkumné týmy se koncentrují, důraz je kladen na multidisciplinaritu

Klinická hodnocení dříve probíhala v menších i větších zdravotnických pracovištích podle jejich terapeutického zaměření. Díky změnám povahy klinického hodnocení, tlaku na multidisciplinaritu i čím dál komplexnější a komplikovanější povahu výzkumných projektů se tyto nyní často přesouvají do velkých nemocnic a specializovaných pracovišť, tzv. Centres of Excelence. Vznikají zde vysoce specializované, koncentrované týmy, které se profesionálně věnují provádění klinického hodnocení.

Počet výzkumných týmů[2] mezi roky 2017 a 2021 klesl z 2 208 na 1 891. Pokles svědčí o stále narůstající koncentrovanosti týmů, které se specializují na klinická hodnocení. Nejvíce výzkumných týmů se v roce 2019 věnovalo onkologii (566).

Úspory zdravotního systému se díky realizaci klinického hodnocení zdvojnásobily

Členské společnosti AIFP díky realizaci klinických hodnocení přispívají ke stále rostoucím úsporám zdravotnického rozpočtu. V roce 2015 se jednalo o 0,6 miliardy korun, v roce 2017 o 0,9-1 miliardu korun, v roce 2019 již úspory dosahovaly výše 1,5-1,6 miliardy korun. Loni se potom úspory zdravotnímu rozpočtu vyšplhaly na 3,4-3,5 miliardy korun. Výsledná úspora je rovna přibližně 1,1 % z veškerých prostředků vynaložených zdravotními pojišťovnami na zdravotní péči v ČR.

Náklady na realizaci klinického hodnocení se výrazně zvyšují

V roce 2021 vynaložily farmaceutické společnosti v souvislosti s klinickým hodnocením 2,6 miliardy korun (ekvivalent 14 % celkových nákladů Fakultní nemocnice Královské Vinohrady za rok 2020). Z toho 2,3 miliardy putovaly na platby lékařům a nemocnicím, dalších 46 milionů bylo vydáno na poplatky regulátorům a etickým komisím. Výdaje na realizaci klinických hodnocení se již podruhé v řadě zvýšily a jsou nyní nejvyšší od roku 2015, kdy byla zahájeno jejich sledování. Průměrné náklady na jednu společnost dosáhly 119 milionů Kč a jsou nejvyšší od roku 2015.

Náklady vynaložené na klinické hodnocení.

Prostor ke zlepšení: zjednodušení administrativy, standardizace a profese koordinátora

Klinické hodnocení v České republice je dnes značně roztříštěné - každé zdravotnické zařízení má jiná pravidla, jiné pokyny, administrativní zátěž je enormní. Díky tomu mnohdy dochází ke zpomalení zahájení studií, což je s ohledem na celosvětové konání studií problematické. Farmaceutické společnosti se proto někdy obracejí na výzkumníky z jiných zemí, kde je realizace studií méně komplikovaná.

Komplikace potvrzují i odborníci. "Nelíbí se nám zvyšující se administrativa klinických studiích. Považuji ji někdy opravdu za nadbytečnou. Komplikuje totiž celý proces provádění klinických studií na pracovišti. Administrativy je opravdu hodně a důsledkem pak je, že do klinického hodnocení není zařazován dostatečný počet pacientů. Rozumím tomu, že musíme dodržovat správnou klinickou praxi a všechna legislativní nařízení, ale občas se pozastavím nad tím, proč je v některých případech potřeba vypisovat čtyři papíry místo jednoho," uvádí úskalí klinického hodnocení doc. Demlová.

"Česká republika na tom, co se týče kvality i kvantity klinických hodnocení není vůbec špatně. Myslím si ale, že by bylo v rámci zdravotnických zařízení zapotřebí posílit jednotky klinických studií o tzv. studijní koordinátory. Máme u nás velmi kvalifikované lékaře, ale brzdí je náročnost provádění studií a zejména administrativa. Jsou země, které na pozice koordinátorů uvolňují velké finanční prostředky a tím posilují výzkumné týmy. Myslím si, že by to velmi přispělo i nám v České republice. Věřím, že bychom mohli zařazovat do klinického hodnocení více pacientů a stali bychom se tak pro zadavatele mnohem atraktivnější zemí," říká doc. Demlová. Její slova potvrzuje i Mgr. Kolář: "Vývoj nových léčiv je nedílnou součástí výzkumného prostředí v ČR. Ve srovnání s okolními zeměmi si sice nestojíme špatně, ale nevyužíváme veškerý náš potenciál. Pokud chce Česká republika zůstat na pomyslné mapě klinického hodnocení, je třeba pracovat na systematické podpoře výzkumného prostředí, jako je tomu např. v sousedním Polsku. Jinak se nám nepodaří s nimi udržet krok."

O AIFP

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) byla založena v roce 1993. Aktuálně sdružuje 34 společností, které dokáží vyvinout a uvést na trh účinné a bezpečné léky. AIFP je členem Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA), intenzivně spolupracuje s Mezinárodní federací farmaceutického průmyslu a asociací (IFPMA) a Americkou asociací inovativních farmaceutických firem (PhRMA). Cílem Asociace je zejména podporovat zvyšování dostupnosti moderních terapií pro české pacienty při současném zachování udržitelnosti českého zdravotního systému. Mezi aktuální projekty asociace patří např. Terapie budoucnosti, která si klade za cíl vzdělávání odborné i laické veřejnosti v oblasti nových léčebných možností (např. CAR T buněčná terapie, mRNA technologie, genová léčba). Asociace se zabývá také evropskou problematikou v souvislosti s ochranou práv duševního vlastnictví, klinickým hodnocením, evropskou farmaceutickou legislativou apod. Dlouhodobým projektem AIFP je také studie Inovace pro život, jež mapuje zdravotní a sociální přínosy inovativních léčiv v ČR v konkrétních terapeutických oblastech. Více informací na www.inovaceprozivot.cz nebo www.aifp.cz.

[1] Informace o jednotlivých fází klinického hodnocení např. zde: https://www.aifp.cz/cs/klinicke-studie-otazky-a-odpovedi/ nebo zde: https://www.aifp.cz/cs/klinicke-hodnoceni-vakcin-nejen-proti-covid-19-jak/.

[2] Výzkumné týmy jsou složené z lékařů a zdravotnického personálu různých odborností, jednotlivé týmy se mohou vzájemně prolínat.

Autor: PR ČLÁNEKČtěte dále

Ilustrační foto.

Ceny drahých kovů letos nerostou, potraviny či ropa zdražily až o desítky procent

Zatímco drahé kovy od začátku roku stagnují nebo ztrácí na hodnotě, ceny potravin, ropy, zemního plynu či elektřiny na světových...

Mistr světa v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink Stefan Haneder z Rakouska.

Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink 2022 zná svého vítěze!

Mistrem světa v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink se stal Stefan Haneder z Rakouska s koktejlem The 5...

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Schodek státního rozpočtu ke konci června klesl na 183 miliard korun

Schodek státního rozpočtu ke konci června klesl na 183 miliard korun z květnových 189,3 miliardy korun. Loni ke konci června...

Ilustrační foto.

Počet nabízených ojetých aut v Česku v červnu klesl o 15 tisíc na 98 700 vozů

Počet nabízených ojetých vozů v českých autobazarech a v inzerci v červnu klesl proti květnu o 15 tisíc na 98 700 vozů. Ceny se...

Ambasadorem projektu Lidl Les se stal Jakub Vágner.

Na Vysočině vyroste Lidl Les

Projekt Lidl Les skloubí výsadbu nového lesa s podporou tuzemských dodavatelů. Lidl totiž přispěje 1 Kč z nákupu vybraných...

Soutěž Huawei ICT Competition 2021-2022.

Nejlepší z nejlepších: Finále největší ICT soutěže od Huawei bylo oslavou mladých talentů

Čínský Šen-čen byl v uplynulých dnech dějištěm významného světového finále. Přes 150 tisíc studentů z více než dvou tisíc...

Konference, slavnostně vyhlášená loni na Den Evropy, pracovala přesně rok. Oficiálně skončila předáním závěrečné zprávy 9. května 2022 ve Štrasburku. EP/

Lidem není budoucnost EU lhostejná. Byla by škoda, kdyby jejich hlasy zapadly

Dohledat v českých médiích informace o "něčem", co dostalo název Konference o budoucnosti Evropy, byl a je úkol hodný pověstného...

Ilustrační foto.

Evropská sdružení spotřebitelů si kvůli sběru osobních dat stěžují na Google

Kvůli osobním údajům, které shromažďuje účet na prohlížeči Google, se desítka evropských organizací na ochranu práv spotřebitelů...

Ilustrační foto - Emoce ani patos ve Štrasburku chybět nesměly. Zleva matka a dítětem, které se narodilo 9. května 2021, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, francouzský prezident Emmanuel Macron a předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová na konci závěrečného ceremoniálu Konference o budoucnosti Evropy 9. května 2022 v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku. ČTK/Fluger René

Kudy dál, konference?

Konference o budoucnosti Evropy byla ukončena 9. května předáním závěrečné zprávy předsedům Evropského parlamentu, Rady EU a...

Těžba černého uhlí (ilustrační foto).

Černé uhlí se v EU nyní těží jen v Polsku a ČR, v roce 1990 to bylo ve 13 zemích

Produkce černého uhlí v EU od roku 1990 téměř nepřetržitě klesá. V roce 2021 činila podle Eurostatu 57 milionů tun, což bylo o 79...

Ilustrační foto.

Omezení prodeje klasických aut podle Havlíčka tvrdě dopadne na český průmysl

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) zkritizoval reformu trhu s emisními povolenkami či normu, která prakticky...

Stav insolvencí v ČR v první polovině roku.

Stav insolvencí v ČR v první polovině roku

Aktuální stav podnikatelských insolvencí a insolvencí občanů budou ve čtvrtek 30. června 2022 hlavními tématy on-line kulatého...

Ilustrační foto.

Benzin za týden nepatrně zlevnil, nafta dál zdražila o desítky haléřů

Benzin od minulého týdne nepatrně zlevnil z rekordních hodnot a nafta dál zdražila o desítky haléřů. Ve středu stál Natural 95 v...

Loschnerův pavilon.

Mattoni a Dopravní podnik KV vás opět svezou zdarma do Kyselky

Stejně jako v minulých letech můžete v době Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary navštívit západočeskou obec Kyselka....

Ilustrační foto.

Světové příjmy ze sdílení aut a kol mohou do roku 2030 vzrůst o 40 procent

Tržby ze služeb mobility zahrnujících aplikace pro půjčování aut, sdílení jízd a jízdních kol by měly do roku 2030 celosvětově...

Odstartován program podpory zastoupení žen a dívek v technologiích.

Odstartoval program podpory zastoupení žen a dívek v technologiích

O podporu talentovaných a cílevědomých žen zejména ze start-upového prostředí v jejich rozvoji dlouhodobě usiluje Hospodářská...

Interiér Škody Octavia čtvrté generace (ilustrační foto).

Škoda Auto začala testovat ve svém výrobním závodě privátní mobilní síť 5G

Škoda Auto spustila ve svém hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi pilotní provoz privátní rychlé mobilní sítě 5G od...

Ilustrační foto.

Důvěra v českou ekonomiku v červnu klesla, spotřebitelská nejníže od 2012

Důvěra v českou ekonomiku letos v červnu meziměsíčně klesla o 3,5 bodu na 98,3. Snížila se důvěra spotřebitelů i podnikatelů ve...

Ilustrační foto.

Rusko uhradilo závazky dolarových eurobondů v rublech, věc má za vyřízenou

Ruská federace odeslala úroky ze dvou emisí dolarových eurobondů. Zaplatila v rublech, a tím považuje své závazky vůči věřitelům...

Ilustrační foto.

Evropa se chystá zdražit cigarety, rozvášněné eurokomisaře musí pohlídat Češi

Až tisíc stupňů. Tolik dosahuje teplota zapáleného konce cigarety v okamžiku, kdy kuřák vdechuje kouř. A cigarety, respektive...

další zprávy

Titulní strana Standardní písmo Větší písmo

Tmavé zobrazení
Přepnout na plnou verzi